KONKORDATO TALEBİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?Ezgi ŞAHİN

DENETÇİ YARDIMCISI 

30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “ Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik” ile konkordato talebinde önemli değişikliler yapılmış başvuru şartları zorlaştırmıştır. 

15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanunla, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun konkordatoya ilişkin hükümleri revize edilerek 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Yönetmeliğin Amacı Nedir?

 Yönetmelikle konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmaktadır.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

 Konkordato ön projesi.

 1. Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
 2. Alacaklı ve alacak listesi.
 3. ç) Karşılaştırma tablosu.
 4. Makul güvence veren denetim raporu. 

2)          Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise sadece birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yazılı belgeler ile uygun düştüğü ölçüde (b) bendinde yazılı belgeleri konkordato talebine ekler.

 3)         Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse mahkeme, birinci veya ikinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması için borçluya makul bir süre verir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır.

 Konkordato Ön Projesinde Hangi Hususlar Yer Almaktadır?

 Borçlunun, borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği.

 1. Alacaklıların, alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları.
 2. Borçlunun, ödemelerin yapılması için mallarını satıp satmayacağı.
 3. Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağı hangi yöntemle sağlayacağı; bu kapsamda sermaye artırımı veya kredi temini yoluna gidip gitmeyeceği yahut başka bir yöntem kullanıp kullanmayacağı.

 Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Belgeler Nelerdir?

 Borçlu, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri konkordato talebine ekler.

Şayet borçlu, defter tutmaya mecbur kişilerden ise ayrıca aşağıdaki belgeleri de ekler:

 1. a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço.
 2. b) Gelir tablosu.
 3. c) Nakit akım tablosu.

ç) İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço.

 1. d) Aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço.
 2. e) Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri.
 3. f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler.
 4. g) Tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

ğ) Borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.

 2) 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olan borçlular için, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bağımsız denetimden geçmiş olması gerekir.

3)  Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan finansal tabloların tarihi bakımından, bunlara ilişkin hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olmalıdır. Diğer bentlerde sayılan tablo, bilgi ve belgelerin tarihi ise mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait olabilir.

 4)  Yukarıdaki sayılalı maddelerden (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan tablolar finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanır.

Konkordato Talebinde Hazırlanan Raporun Konusu ve Kapsamı Nedir?

 1)  Denetim, borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla yapılır.

2)  Bağımsız denetim kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken aşağıdaki belgeleri denetler:

 a) Konkordato ön projesi,

 1. b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler,
 2. c) Alacaklı ve alacak listesi,

ç) Karşılaştırma tablosu.

3) Bağımsız denetim kuruluşu, yapacağı denetimde yukarıda sayılan belgelerin dışında gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri de isteyebilir.

 Konkordato Denetiminde Uygulanacak Denetim Standart Nedir? 

 • Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren belgeler ile alacaklı ve alacak listesi,
 • Bağımsız Denetim Standardı 805’e; konkordato ön projesi ile karşılaştırma tablosu,
 • Güvence Denetimi Standardı 3000 ve Güvence Denetimi Standardı 3400’e uygun olarak denetlenir.

 Konkordato için Hazırlanan Denetim Raporu Nasıldır?

 Makul güvence veren denetim raporu, denetim kanıtlarının Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, makul güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların, mahkemeye sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan bağımsız denetim kuruluşu tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir. Bağımsız denetim kuruluşu, yaptığı denetim sonucunda konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda olumlu sonuca varırsa, makul güvence veren denetim raporunu hazırlar.

 Bağımsız Denetim Şirketinin Sorumlulukları Nelerdir?

 Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek raporlarda incelemelerde 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

 Sözleşme ve Ücret Tarifesi Nedir?

 Denetimin toplam ücretinin üst sınırına ilişkin ücret tarifesi, denetimin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenebilir.

 Konkordato Denetim Raporu Bildirim Tarihi Ne Zaman Yapılmalıdır?

 Borçlunun konkordato talebinde bulunduğu tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.

 30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “ Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında “  tamamını okumak için tıklayınız.