Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulmuştur. 

15 Temmuz 2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “ 7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Ajansın Faaliyetleri Nelerdir?

1) Ajans, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda;

 1.  Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.
 2.  Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunur.
 3.  Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaları yapar.

Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.

 1.  Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.

2)  Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir.

Ajansın Gelirleri Nelerden Oluşmaktadır?

 1. Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
 2. Turizm paylarından;
 • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
 • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
 • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
 • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
 • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

 Her türlü bağış ve yardımlardan,

 Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,

 Diğer gelirlerden,

oluşur.

Ajansın Denetimi Nasıl Gerçekleştirilecektir?

Ajansın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılır.

Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Ajansın gelirini oluşturun turizm payları 01/10/2019 tarihinde diğer maddeleri ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

15 Temmuz 2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “ 7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” okumak için burayı  tıklayınız.